Warunki przyjęcia

 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
  niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.

 2. Osoba, o której mowa powyżej, składa prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania), o skierowanie do domu pomocy społecznej. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej do wniosku powinna załączyć m.in. decyzje ustalające odpowiednio zasiłki, wysokość renty lub emerytury, oświadczenie o wysokości swoich dochodów, małżonków, zstępnych przed wstępnymi i innych mających wpływ na ustalenie opłaty za pobyt w domu.

 3. Pracownik socjalny właściwego ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. 4. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym, Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

 4. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

 5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który to ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 6. Do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby , gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 7. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  – mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu
  – małżonek, wstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
  – inne osoby – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
  – gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez: mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi oraz inne osoby.