Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa

W dniu 28.09.2023 Zarząd Powiatu Nowotarskiego zawarł umowę z Wojewodą Małopolskim

WP-III.9421.23.14.2023.

Przedmiot umowy stanowi dotacja celowa w wysokości 513.750,00 zł z czego 144 900,00 zł otrzyma Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej, który reprezentuje Ks. Andrzej Duda działający w imieniu Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Brakowanie dokumentacji medycznej

Raba Wyżna, 29.11.2022r.

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej 
bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest niszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rabie Wyżnej za lata
2000 – 2002.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 10 stycznia 2023 roku w Sekretariacie Domu Pomoc Społecznej
w Rabie Wyżnej im Św. Siostry Faustyny Kowalskie, Raba Wyżna 435a, od poniedziałku do piątku w godzinach od  08.00 do 15.00.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 849) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666). 

 

Z poważaniem

Ks. Andrzej Duda

,,Bezpieczna Przystań DPS w Rabie Wyżnej’’


Nasza placówka realizuje grant pn. ,,Bezpieczna Przystań DPS w Rabie Wyżnej’’ w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny kowalskiej w rabie Wyżnej w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 15.425,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021

W wyniku realizacji grant nasz Dom:

1. Doposaży stanowiska pracy personelu placówki DPS Raba Wyżna oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

2. Doposaży placówkę w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Życzenia Bożonarodzeniowe


Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłam życzenia od Mieszkańców, Pracowników oraz Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ks. Andrzej Duda