,,Bezpieczna Przystań DPS w Rabie Wyżnej’’


Nasza placówka realizuje grant pn. ,,Bezpieczna Przystań DPS w Rabie Wyżnej’’ w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny kowalskiej w rabie Wyżnej w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 15.425,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021

W wyniku realizacji grant nasz Dom:

1. Doposaży stanowiska pracy personelu placówki DPS Raba Wyżna oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

2. Doposaży placówkę w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.